ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe 4/2017 z dnia 08.08.2017 roku na zakup i dostawę (wraz z rozładunkiem) węgla na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2017-08-08 17:12:35 przez Ewelina Niwald-Brzuśnian

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2017
z dnia 08.08.2017 roku
 
 
Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 13b
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 78 27
e-mail:
 
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupy i dostawy węgla na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę (wraz z rozładunkiem) węgla na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup:
 1. łącznie około 50 ton węgla: kamiennego (orzech I typ 31, wartość kaloryczna powyżej 24 000 kJ/kg) i brunatnego, w okresie od dnia podpisania umowy do 30.04.2018r. wraz
  z jego dostawą i rozładunkiem, na koszt Wykonawcy, klientom Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta i gminy Międzyrzecz na podstawie cotygodniowych list osób sporządzanych przez OPS w Międzyrzeczu. Dostawy jednorazowe, minimalna ilość dostarczanego jednemu klientowi węgla to 0,5 tony, maksymalna 1 tona,
 2. łącznie około 18 ton węgla miału (M1A typ 31, granulacja 0-40 mm, wartość opałowa
  24 000 kJ/kg) w okresie od 01.10.2017r. do 30.04.2018r. wraz z jego dostawą
  i rozładunkiem, na koszt Wykonawcy, do noclegowni prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Węgiel będzie dostarczany po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego z podaniem ilości węgla.
2. Termin dostawy węgla we wskazane przez Zamawiającego miejsca wynosi maksymalnie 3 dni od daty otrzymania zlecenia.
3. Opał dostarczany będzie sukcesywnie przez cały okres określony w pkt 1.
4. Ogólna, ostateczna ilość zakupionego opału uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
 
Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 roku.
 
Oferta winna zawierać następujące informacje:
Cena jednostkowa węgla kamiennego, brunatnego i miału (cena netto i brutto) za jedną tonę wraz z dostawą i rozładunkiem.
 
Miejsce realizacji zamówienia:
Teren miasta i gminy Międzyrzecz.
 
Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Oferowana cena wynika z formularza ofertowego (wzór załącznik do zapytania ofertowego.
 2. Cena będzie niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia.
 3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
 4. Oferowana cena netto i brutto za 1 tonę węgla kamiennego, brunatnego i miału podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie wartością służącą do porównania ofert.
 
VII. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena (cena – 100%). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży ważną ofertę zawierającą najniższą cenę netto i brutto za tonę węgla kamiennego, brunatnego i miału wraz z dowozem i rozładunkiem, spośród wszystkich ważnie złożonych w postępowaniu ofert.
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 13B, 66-300 Międzyrzecz:
 
a. osobiście (w sekretariacie, pokój nr 005 na parterze) lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla
 
lub
 
b. mailowo na adres w tytule maila wpisując: Zapytanie ofertowe na zakup węgla
 
w terminie do 16 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00 (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Termin rozstrzygnięcia postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni listownie lub mailowo do dnia 21.08.2017 roku.
 
Unieważnienie postępowania:
 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienie, jeżeli:
 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 2. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 
Wykaz dokumentów:
 1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty (wzór załącznik do zapytania ofertowego).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Natalia Wiśniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria J. Górna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-08 17:07:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-08 17:12:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-08 17:13:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony