ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na Zakup i dostawa sprzętu na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu OPS.MCzD.026.9.2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-22 23:00:23 przez Redaktor Biuletynu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzeczu
NIP 5961057512
REGON 003131659
Międzyrzecz, dnia 12 września 2022 r.
Nr sprawy: OPS.MCzD.026.9.2022
INFORMACJA WYNIKU
W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa - wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że w wprowadzonym postępowaniu na:
Zakup i dostawa sprzętu na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 
Wybrano do realizacji zamówienie z najkorzystniejszą ofertą złożoną przez:
 
PRIME COMPUTERS
Ul. Kraszewskiego 15A
50-229 Wrocław
NIP 899-126-60-44
REGON: 930872119
 
która zaproponowała najkorzystniejszą cenę:
I. Zgodnie z cz. II – zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia, oferent przedstawił poprawną ofertę cenową w wysokości całkowitej cena brutto: 14.206,50 zł.
II. Zgodnie z Protokołem szacowania ceny: Zamawiający przeznaczył na realizację całkowitą zadania 17.500,00 zł brutto
 
Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Osoba do kontaktu:
            stanowisko:                Dyrektor OPS w Międzyrzeczu
            imię i nazwisko:          Ewelina Niwald- Brzuśnian
            tel/fax                         95 742-78-27
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00 a 14.00
 
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Ewelina Niwald  - Brzuśnian
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, dnia 22 sierpnia 2022 r.
Nr sprawy: OPS.MCzD.026.9 .2022
 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przesyła w załączeniu Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nr sprawy: OPS.MCzD.026.9.2022 na Zakup i dostawa sprzętu na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 
W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa - wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych.
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz
NIP 5961057512
REGON 003131659
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie: Notebook – ilość 5 szt.
 2. W ramach zadań określonych w ust. 1 pkt. A Wykonawca ma wykonać czynności związane z zakupem i dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu zgodnie ze specyfikacją:
-5 sztuk Notebook
 
 
Gwarancja minimum
12 miesięcy
System operacyjny minimum
Microsoft Windows 10 Home PL 64-bit
Przekątna ekranu minimum
15.60 cali Full HD Antyrefleksyjna
Typ procesora minimum
Intel Core i5 6M Cache, up to 3.60 GHz
Ilość rdzeni / wątków
4 / 8
 
Pamięć zainstalowana minimum
8 GB
Karta graficzna zintegrowana
TAK
Dysk twardy minimum
SSD M.2 512 GB
Napęd optyczny wbudowany
Tak DVD-Writer
Port LAN
LAN 1 Gbps
Złącze HDMI
HDMI x1
Porty USB minimum
3
Bluetooth
TAK
Wbudowane Audio
HD Audio
Wbudowana kamera internetowa
TAK
Czytnik kart
Tak
Klawiatura
Klawiatura standardowa QWERTY z blokiem numerycznym
Dodatkowo

Torba dostosowana do rozmiaru oferowanego notebooka.
Mysz bezprzewodowa (laserowa), zasilanie: akumulatory AA lub AAA(baterie w komplecie)
Podręcznik użytkownika w języku polskim
Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne dla producenta oferowanego sprzętu – należy załączyć do oferty.
Deklaracja zgodności CE – należy załączyć do oferty.
 
3. Kompleksowe wykonanie usługi przez co rozumie się zakup i dostawę do siedziby zamawiającego sprzętu zgodnie ze wskazaną specyfikacją.
 
4. Miejsce wykonania usługi zgodnie z ust. 1:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz.
 
5. Pozostałe informacje:
1) termin wykonania usługi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2) Wykonawca realizuje przedmiot zapytania ofertowego przy użyciu własnego środka transportu, sprzętu i zasobów kadrowych.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu zapytania ofertowego.
 
III. Termin realizacji zamówienia : do 14 dni od dnia zawarcia umowy nie dłużej niż do 30 września 2022r.
Osoba do kontaktu: Ewelina Niwald- Brzuśnian- Dyrektor OPS
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • oświadczą, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem,
 • nie są w stanie upadłości lub likwidacji
 
V. Opis kryteriów Zamawiającego będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny
 
Cena oferty za całość zamówienia- 100% (max 100 pkt.)
Kryterium oceny oferty stanowić będzie najniższa cena zaproponowana przez oferta
Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:
 

 
najniższa zaoferowana cena
C = ---------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
W kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wykonawcy nie mogą korzystać z usług podwykonawców bez zgody Zamawiającego.
 3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 4. Wzory dokumentów (załączniki) dołączone do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
VII. Sposób obliczenia ceny oferty
 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonane zamówienia.
 2. Oferowana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od towarów i usług.
 3. Wiążąca dla Zamawiającego jest łączna cena brutto a nie kalkulacja ceny.
 
VIII. Badanie ofert:
 
Zamawiający poprawi w ofercie:
 1. Oczywiste omyłki pisarskie;
 2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 
Zamawiający odrzuci ofertę:
 1. W przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem ofertowym;
 2. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
 3. W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 
IX. Ofertę należy złożyć:
 1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: i w postaci podpisanego (podpisem kwalifikowalnym) przez osoby uprawnione zeskanowanego dokumentu w formacie PDF.
 2. W formacie papierowym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz. (liczy się data wpływu do tut. Ośrodka).
 
X. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Zamawiający dopuszcza kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: i o
Osoba do kontaktu: Ewelina Niwald – Brzuśnian – Dyrektor OPS

 
XI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 29 SIERPNIA 2022R.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

 
XII. Uwagi końcowe:
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania, bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
 2. W przypadku nie wyłonienia Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 5. W sytuacji gdy wpłynął co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości. Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w  wyznaczonym przez siebie terminie.
 6. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 7. Zamawiający zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia;
 
XIII. Informacja dotycząca danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora na adres lub email:
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w  szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoby fizyczne posiadają:
8.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących.
8.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
8.3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
8.4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje:
9.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9.2. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 
XIV. Wykaz załączników:
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecz
Ewelina Niwald - Brzuśnian

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Niwald-Brzuśnian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-22 22:58:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Biuletynu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-22 23:00:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Biuletynu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 22:22:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony