ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik socjalny

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13B

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 0,5+0,5

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Data udostępnienia: 2022-10-11

Ogłoszono dnia: 2022-10-11

Termin składania dokumentów: 2022-10-26 14:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2022

Id ogłoszenia: OPS.ENB.11.110.5.2022

Zlecający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie wyższe w tym:
Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
Zgodnie z ww. artykułem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1)   posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
2)   ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
3)   do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 WYJAŚNIENIA:
1)      Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
2)      Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 roku kontynuowały studia magisterskie ma kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r. - bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność – mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
3)      Osoby, które rozpoczęły realizację specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. muszą udokumentować zrealizowane wymagania wprowadzone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. nr 27 poz. 158).
 
Rozporządzenie określa wykaz godzin przedmiotów (330 godzin) oraz praktyk zawodowych (240 godzin) niezbędnych do zaliczenia w celu uznania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
 
 1. znajomość zagadnień realizowanych na danym stanowisku m.in. z zakresu:
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 1. umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. posiadanie prawa jazdy kat. B
 2. posiada co najmniej 2-letni staż pracy w pomocy społecznej
 3. umiejętność analizy dokumentów;
 4. rzetelność, sumienność i dokładność, punktualność;
 5. umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 6. wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy;
 7. wysoka odporność na stres; umiejętność działania pod presją czasu;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków pracownika należy: Wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
 1. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych zgodnie z obowiązującą w Ośrodku Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w szczególności:
a) chronić dane przed dostępem osób nieupoważnionych,
b) chronić dane przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją
c) chronić nośniki magnetyczne i wydruki komputerowe przed dostępem osób nieupoważnionych praz przed przypadkowym zniszczeniem. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Ośrodka, porządku i dyscypliny pracy, rzetelności i terminowości realizacji powierzonych zadań.
 1. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 2. Zabezpieczenie akt, dokumentów służbowych i pieczątek.
 3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 4. Ochrona mienia Ośrodka.
 5. Doskonalenie własnych umiejętności, stałe uzupełnianie wiedzy w celu należytego wykonywania obowiązków i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 6. Informowanie przełożonego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach wynikających z wykonywanych zadań.
 7. Wykazywanie właściwego stosunku do klientów Ośrodka, przełożonych i współpracowników.
 8. Uczestnictwo w zebraniach, szkoleniach i instruktażach organizowanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 9. Uczestniczenie w systemie kontroli zarządczej i zgłaszanie potencjalnych zagrożeń przełożonemu a także uczestnictwo w okresowej ocenie pracowników socjalnych.
 
Na stanowisku Pracownika socjalnego w Zespole ds. pierwszego kontaktu:
 1. Przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do OPS-u i kierowanie ich do właściwego Zespołu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy i/lub wywiadu środowiskowego.
 2. Udzielanie informacji o wymaganej dokumentacji niezbędnej do przyznania różnych świadczeń.
 3. Kierowanie do innych Zespołów właściwych do załatwienia określonych spraw.
 4. Udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu oraz prawach i uprawnieniach, a także instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka.
 5. Wydawanie klientom i instytucjom zaświadczeń dotyczących udzielonej pomocy finansowej.
 6. Realizacja zadań określonych w Statucie.
 7. Przyjmowanie klientów oraz udzielanie wsparcia i poradnictwa mieszkańcom Międzyrzecza w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne.
 8. Dostarczanie wyznaczonemu pracownikowi aktualnych pod względem merytorycznym informacji celem umieszczenia ich na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej Ośrodka.
 9. Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów.
 11. Przyjmowanie korespondencji, wniosków, oświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów od osób pobierających świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu lub zamierzających je pobierać.
 12. Pomoc pracownikom z poszczególnych Zespołów, Sekcji i Sekretariatu w kopertowaniu i przygotowaniu korespondencji pocztowej do wysyłki.
 13. Realizacja pracy socjalnej.
 14. Przyjmowanie korespondencji pocztowej i rozdzielanie jej do właściwych Zespołów wg przynależności sprawy.
 15. Koordynowanie i prowadzenie korespondencji, w tym rejestracja pism przychodzących i wychodzących, przesyłanie pism w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-PUAP.
 16. Przygotowanie informacji, wezwań zawiadomień, zaświadczeń i pism z zakresu pomocy społecznej.
 17. Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń i informacji o konieczności podjęcia interwencji.
 18. Współdziałanie z innymi instytucjami i podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
 19. Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.
 20. Zachowanie uprzejmości i życzliwości, empatii w kontaktach z klientami, zwierzchnikami i współpracownikami.
 21. Przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej oraz sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonych.
 22. Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt.
 23. Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów związanych z wykonywaniem powierzonych w zakresie czynności obowiązków.
 24. Pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 25. Udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
 
Na stanowisku Pracownika socjalnego w Sekcji ds. Usług, realizacji programów i projektów:
 
 1. Realizacja pracy socjalnej,
 2. Realizacja wywiadów środowiskowych w zakresie działalności sekcji,
 3. Przygotowanie dokumentacji w sprawach udzielania pomocy społecznej w formie zasiłków i usług;
 4. Przygotowanie dokumentacji w sprawach udzielania pomocy społecznej w formie zasiłków i usług  dla obywateli Ukrainy w związku z realizacją zadań wskazanych w specustawie;
 5. Przygotowywanie list wypłat świadczeń:
 6. Weryfikacja wydruków komputerowych decyzji i list wypłat z ewidencją prowadzoną w rejestrach;
 7. Realizacja wsparcia w formie usług w tym usług świadczonych w miejscu zamieszkania, placówkach typu dziennego i całodobowego.
 8. Prowadzenia postępowań z zakresu:
 1. Wsparcia osób starszych w formie: a. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, tj. usług asystenckich, usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, usługi świadczone w domach pomocy społecznej, kierowanie do mieszkań chronionych, wspomaganych w Kęszycy Leśnej i sprawowanie nadzoru nad tymi mieszkaniami;
 2. Wsparcia osób bezdomnych: usługi w ogrzewalni, noclegowni, schroniskach
 3. Wsparcia osób z niepełnosprawnością:  usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usług asystenckich, usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w tym środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi świadczone w domach pomocy społecznej.
 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i ustalenie zakresu świadczonych usług: wywiady alimentacyjne, kierowanie do domów pomocy społecznej i innych ośrodków wsparcia.
 2. Przygotowywanie i wydawanie informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i pism z zakresu działalności zespołu.
 3. Opracowanie planów potrzeb, regulaminów, projektów uchwał w zakresie realizacji zadań Sekcji.
 4. Współuczestniczenie i realizacja programów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym program: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, „Za życiem”, „Korpus wsparcia seniora”, „Opieka wytchnieniowa”, „Opieka 75+”, i innych krajowych i zagranicznych.
 5. Prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców.
 6. Weryfikowanie sporządzonych list wypłat świadczeń z zakresu pomocy społecznej z zakresu działalności Sekcji.
 7. Prowadzenie na bieżąco zestawień finansowych w wysokości przyznawanych świadczeń w poszczególnych formach pomocy zadań własnych i zleconych;
 8. Wprowadzanie i uzupełnianie danych na stronie internetowej, BIP Ośrodka i w systemie CAS;
 9. Dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 10. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 11. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
 12. Inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.
 13. Współdziałanie z instytucjami gminnymi, powiatowymi, regionalnymi, wojewódzkimi w tym jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny i z zakresu administracji rządowej.
 14. Realizacja postępowań w tym przygotowanie dokumentacji związanych z umieszczeniem osób tego wymagających w ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej.
 15. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
 16. Przygotowanie materiałów służących opracowaniu diagnoz, programów, projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych, starszych.
 17. Prowadzenie działań interwencyjnych służących zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
 18. Realizacja programów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym program: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, „Za życiem”, „Korpus wsparcia seniora”, „Opieka wytchnieniowa”, „Opieka 75+”, i innych krajowych i zagranicznych.
 19. Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem programów i projektów.
 20. Realizacja zadań związanych z ewaluacją, monitoringiem i działaniami promocyjnymi w ramach programów oraz projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 21. Kontakt z organizacjami pośredniczącymi i zarządzającymi projektami/ programami
 22. Współpraca z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami świadczącymi usługi społeczne w celu realizacji programów, projektów.
 23. Przygotowanie analiz i sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań.
 24. Promocja przyjętych programów/ projektów.
Przy wykonywaniu zadań pracownik jest obowiązany:
1) kierować się zasadami etyki zawodowej;
2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub społeczność;
4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu – Zespół ds. pierwszego kontaktu, ½ etatu Zespół ds. usług. Łączenie 1 etat;
 2. umowa o pracę na czas określony;
 3. praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, budynek piętrowy; praca terenowa : obszar Gminy Międzyrzecz
 4. praca przy komputerze; tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej;
 5. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV;
 2. kserokopia dowodu osobistego;
 3. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie obowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego);
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy);
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1202);
 8. klauzula RODO
 9. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 10. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna -kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-10-26 14:00:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów  należy składać osobiście lub droga pocztową – listem poleconym, w terminie do dnia 26 października 2022r., do godziny 14:00 (obowiązuje data wpływy korespondencji do siedziby OPS w Międzyrzeczu).
c. Miejsce:
Komplet dokumentów  należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu lub droga pocztową – listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje niekompletne lub te, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(BIP: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_miedzyrzecz) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  957427827

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:-ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),-ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Niwald-Brzuśnian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-11 21:57:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Biuletynu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-11 21:58:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Biuletynu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 23:36:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony