ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik socjalny w Sekcji ds. usług, realizacji programów oraz projektów

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13B

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Data udostępnienia: 2024-01-12

Ogłoszono dnia: 2024-01-12

Termin składania dokumentów: 2024-01-22 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) nieposzlakowana opinia;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) wykształcenie wyższe w tym:
a. posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych
b. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej
c. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie;
d. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
6) znajomość zagadnień realizowanych na danym stanowisku m.in. z zakresu:
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 •  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
 •  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7) umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego.
b. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie prawa jazdy kat. B
2) umiejętność analizy dokumentów;
3) rzetelność, sumienność i dokładność, punktualność;
4) umiejętność korzystania i interpretacji  przepisów prawa;
5) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy;
6) odpowiedzialność za wykonywaną pracę, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie ze stresem, punktualność, wysoka kultura osobista
7) umiejętność planowania i organizacji pracy, zdolność do samodzielnej realizacji powierzonych zadań;
8) cechy osobowe i predyspozycje: rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
1. Wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
2. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych zgodnie z obowiązującą w Ośrodku Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w szczególności:
a) chronić dane przed dostępem osób nieupoważnionych,
b) chronić dane przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją
c) chronić nośniki magnetyczne i wydruki komputerowe przed dostępem osób nieupoważnionych praz przed przypadkowym zniszczeniem.
3. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Ośrodka, porządku i dyscypliny pracy, rzetelności i terminowości realizacji powierzonych zadań.
4. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
5. Zabezpieczenie akt, dokumentów służbowych i pieczątek.
6.Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
7. Ochrona mienia Ośrodka.
8. Doskonalenie własnych umiejętności, stałe uzupełnianie wiedzy w celu należytego wykonywania obowiązków i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
9. Informowanie przełożonego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach wynikających z wykonywanych zadań.
10. Wykazywanie właściwego stosunku do klientów Ośrodka, przełożonych i współpracowników.
11. Zachowanie uprzejmości i życzliwości, empatii w kontaktach z klientami, zwierzchnikami i współpracownikami.
12. Przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej oraz sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonych.
13. Uczestnictwo w zebraniach, szkoleniach i instruktażach organizowanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
14. Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów związanych z wykonywaniem powierzonych w zakresie czynności obowiązków.
15. Uczestniczenie w systemie kontroli zarządczej i zgłaszanie potencjalnych zagrożeń przełożonemu a także uczestnictwo w okresowej ocenie pracowników socjalnych.
 
Na stanowisku Pracownika socjalnego w Sekcji
1. Realizacja pracy socjalnej.
2. Realizacja wywiadów środowiskowych w zakresie działalności sekcji.
3. Przygotowanie dokumentacji w sprawach udzielania pomocy społecznej w formie zasiłków i usług.
4. Przygotowanie dokumentacji w sprawach udzielania pomocy społecznej w formie zasiłków i usług dla obywateli Ukrainy w związku z realizacją zadań wskazanych w specustawie.
5. Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń i informacji o konieczności podjęcia interwencji w ramach sekcji.
6. Realizacja wsparcia w formie usług w tym usług świadczonych w miejscu zamieszkania, placówkach typu dziennego i całodobowego.
7. Prowadzenia postępowań z zakresu:
1) Wsparcia osób starszych m.in. w formie: usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług asystencji osobistej, usług opieki wytchnieniowej, usług świadczonych w ośrodkach wsparcia, usług świadczonych w domach pomocy społecznej, kierowanie do mieszkań treningowych i wspomaganych w Kęszycy Leśnej i sprawowanie nadzoru nad tymi mieszkaniami;
2) Wsparcia osób z niepełnosprawnością: usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług asystencji osobistej, usług opieki wytchnieniowej, usług świadczonych w ośrodkach wsparcia w tym środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usług świadczonych w domach pomocy społecznej.
8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wywiadów alimentacyjnych celem ustalenia zakresu świadczonych usług i odpłatności m.in. na potrzeby kierowania do ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej.
9.  Prowadzenie działań interwencyjnych służących zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
10. Współuczestniczenie i wykonywanie zadań związanych z realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej programami/projektami : „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, „Za życiem”, „Korpus wsparcia seniora”, „Opieka wytchnieniowa” i innych krajowych i zagranicznych.
1) Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi u Uczestników projektów/programów wywiadami monitorującymi.
2) Realizacja zadań związanych z ewaluacją, monitoringiem i działaniami promocyjnymi w ramach programów oraz projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
3) Współpraca z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami świadczącymi usługi społeczne w celu realizacji programów, projektów.
4) Przygotowanie analiz i sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań.
5) Promocja przyjętych programów/ projektów.
10. Przygotowywanie i wydawanie informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i pism z zakresu działalności zespołu.
11. Opracowanie planów potrzeb, projektów: zarządzeń, regulaminów,  uchwał w zakresie realizacji zadań Sekcji.
12. Prowadzenie dokumentacji Usługobiorców.
13. Wprowadzanie i uzupełnianie danych na stronie internetowej, BIP Ośrodka i w systemie CAS.
14. Dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na usługi z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych usług.
15. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
16. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie ich konsekwencji.
17. Inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.
18. Współdziałanie z instytucjami gminnymi, powiatowymi, regionalnymi, wojewódzkimi
w tym jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny
 i z zakresu administracji rządowej.
19. Realizacja postępowań w tym przygotowanie dokumentacji związanych z umieszczeniem osób tego wymagających w ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej.
20. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
21. Przygotowanie materiałów służących opracowaniu diagnoz, programów, projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych, starszych. 
22. Weryfikacja wydruków komputerowych decyzji i list wypłat z ewidencją prowadzoną w rejestrach.
23. Współdziałanie z innymi instytucjami i podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów.
24. Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.
25. Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt.
26. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności pracownika z Punktu Pierwszego Kontaktu, a także współpracownika z danej sekcji.
 
Przy wykonywaniu zadań pracownik jest obowiązany:
 1. kierować się zasadami etyki zawodowej;
 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
 3.  przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub społeczność;
 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 5.  zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a) zatrudnienie pełen etat – możliwość zatrudnienia na ½ etatu
b) umowa o pracę na okres próbny;
c) system czasu pracy: wskazany podstawowy system czasu pracy, możliwość wprowadzenia zadaniowego czasu pracy
c) praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, budynek piętrowy; praca terenowa : obszar Gminy Międzyrzecz;
d) praca przy komputerze; tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej;
e) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz CV;
b) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie obowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego);
c)  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy);
d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1202);
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
f) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna -kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów Oświadczenia kandydata powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:     
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-01-22 15:00:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko w Sekcji ds. usług, realizacji programów oraz projektów” należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu lub droga pocztową – listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz.
c. Miejsce:
Komplet dokumentów należy składać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz, (obowiązuje data wpływy korespondencji do siedziby OPS w Międzyrzeczu).

VII. Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje niekompletne lub te, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(BIP: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_miedzyrzecz) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
4. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:-ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),-ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 957427822
Kierownik Sekcji ds. usług, realizacji programów i projektów
Marlena Czekała- Dąbrowska

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Informacja Administratora danych – pracodawcy:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13, 66-300 Międzyrzecz.           
 2. Jeśli mają Państwa  pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl.           
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.    
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.           
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.        
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.     
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Staszica 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Niwald-Brzuśnian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 22:30:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Biuletynu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 22:31:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Biuletynu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-31 23:09:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
440 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony